Menu Zamknij

Sakramenty

Całe życie liturgiczne Kościoła koncentruje się wokół Ofiary eucharystycznej i sakramentów. Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania.

Podział sakramentów:

  • Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu, czyli niepowtarzalne (chrzest, bierzmowanie, święcenia (potocznie kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy, czyli powtarzalne (Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, małżeństwo).
  • Sakramenty, które można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej – tzw. sakramenty żywych (bierzmowanie, Eucharystia, święcenia (potocznie kapłaństwo, małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów – tzw. sakramenty umarłych (chrzest, pokuta).
  • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych(święcenia (potocznie kapłaństwo, małżeństwo)

Sakramenty uzdrowienia
“Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK)

Sakrament Chrztu Świętego
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą stwierdzającą dostęp do innych Sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.” Św. Grzegorz z Nazjanzu pisze w Orationes, że “Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęciom i wszystkim, co może być najcenniejsze… Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą i łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd i obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.”

Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

1. aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują.
2. aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku, a jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie. (KPK, kan 868)

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

  • świadectwo urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
  • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Sakrament bierzmowania
Wraz z chrztem i Eucharystią należy do “sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez bierzmowanie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK-1285)

Sakramentu udziela Ksiądz Biskup uczniom klas III gimnazjalnych, po uprzednim przygotowaniu w ramach katechezy szkolnej i przy parafii.
Dorośli, którzy tego sakramentu nie przyjęli, mogą to uczynić po uprzednim przygotowaniu. W tej sprawie należy skontaktować się z ks. Proboszczem

Sakrament Małżeństwa
Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu.
Kandydaci do małżeństwo zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny i wziąć udział w przewidzianych prawem naukach przedślubnych i konsultacjach w Poradni Życia Rodzinnego.

W kancelarii należy przedłożyć:
1. Świadectwo chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem) z adnotacjami o sakramencie bierzmowania i brakiem przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
2. Dowód osobisty
3. Świadectwa katechizacji szkolnej
4. Przy tzw. Małżeństwach konkordatowych: Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa” ( Uwaga: Zaświadczenie ważne jest tylko trzy miesiące od daty jego wystawienia!!!).
5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
6. Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców
7. Wdowiec lub wdowa – odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z USC jak i z parafii zamieszkania
8 Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii
9. Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania, zawód
10. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego

Pogrzeb
Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go “w ręce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale.
W celu załatwienia formalności pogrzebowych należy najpierw ustalić dzień i godzinę pogrzebu w kancelarii parafialnej, następnie przedłożyć:

  • Kartę Zgonu z adnotacją z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego sakramentów św., jeśli zmarły był zaopatrzony poza naszą parafią.